زمـان

ساعت ١٩:٠٠ به وقت لندن

موضوع

شاخصه‌های عرفان اسلامی

کارشناس

حجت‌الاسلام جناب آقای دکتر حامد عبداللهی سفیدان

دکترای تصوف و عرفان اسلامی و مدرس عرفان اسلامی و پژوهشگر