:

ی: icel@ic-el.com

: familysection@ic-el.com

ی: istiftaat@ic-el.com

 

ی :

ۀ јی: 5500 604 207 (0) 0044

ݘ: 4898 604 207 (0) 0044

 

ی ی: 5511 604 207 (0) 0044

: 5531 604 207 (0) 0044

ی: 5543/5541 604 207 (0) 0044

: 5524 604 207 (0) 0044

ی: 5520 604 207 (0) 0044

 

 

خطوط و وسائل ارتباطی با مرکز

اتوبوس 98-414-28-31-328

 

نزديکترين ايستگاههای قطار

Maida Vale, Kilburn Park Station

 

M140 Maida Vale, London, W9 1QB      Email: Webmaster@ic-el.com

Tel: +44 (0)207 604 5500  Fax: +44 (0)207 604 4898

 

 

 

 

 ی ǘ ی

ј ی

ј ی ی

ј ی ی

ј ی Ә (ی)